youtube
twitter
facebook

חוק ההסדרים המוצע: פגיעה קשה בסביבה

חוק ההסדרים המוצע: פגיעה קשה בסביבה

 
טיוטת חוק ההסדרים שתוגש לממשלה, עתידה לפגוע קשות בהיבטים סביבתיים רבים, דבר שיוביל לפגיעה בבריאות הציבור.

הצוות המקצועי שלנו עבר על סעיפי טיוטת חוק ההסדרים וגיבש את הערותיו המקצועיות על הפגיעה באיכות הסביבה ובבריאות הציבור מאישור חוק זה. במכתב ששלח עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין לשר האוצר, הוא מונה את הפגיעות המרכזיות הצפויות לסביבה עם אישור חוק ההסדרים.

למכתב ששלחנו


הפגיעה המרכזית הראשונה נוגעת לדחיית התכנית הלאומית להפחתת גזי חממה המיועדת לשנים 2013-2015 ומטרתה לטפל בבעיית זיהום האוויר הקשה. "דחיית התכנית היא
למעשה הצהרה כי מדינת ישראל מפרה את התחיבותייה...וכי הממשלה מעדיפה חיסכון מועט בטווח הקצר על פני חיסכון גדול יותר ופיתוח משקי וסביבתי שילכו ויצטברו בשנים הקרובות", מסביר עו"ד ברכה.

משמעות נוספת של ביטול התכנית להפחתת פליטות גזי חממה, הינה פגיעה בקידום הבנייה הירוקה. עצירת תהליך זה תקשה על הציבור באופן מיידי וגם בטווח הארוך ותגרום להמשך ההוצאות הפרטיות והממסדיות המיותרות על אנרגיה בלתי חסכונית.

גם בתחום התכנון והבנייה, כוללת טיוטת חוק ההסדרים סעיפים הרסניים שיאפשרו בפועל לעקוף כל הליך תכנוני ראוי. כלומר: החוק יאפשר אישורי בנייה תוך עקיפת הליכים תכנוניים ראויים כמו: הגשת התנגדות לתוכניות מצד הציבור ונציגיו, הצגת מידע תכנוני ומפורט בפני מוסדות התכנון המקבלים את ההחלטות ביחס לתכניות וכשלים נוספים.

בנוסף, אישור חוק תאגידי המים והביוב במתכונתו הנוכחית, עלול לסכן את מימוש המטרה של ייעול משק המים והביוב העירוני. לכן, אנו דורשים לנצל את ההזדמנות בה עורכים תיקונים לחוק זה ולבטל את האפשרות שניתנה בחוק להפריט את התאגידים ולהתיר את הטיפול באספקת מים ושרותי ביוב בידי גופים אזורים יעילים וציבוריים.

  חוק ההסדרים 2013- עמדתה המקצועית של אדם טבע ודין

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il